Realizowane projekty

Strona główna » Działalność Federacji » Realizowane projekty

Obecnie realizowane projekty:

Elektromobilność.pl

Polsko-Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności Regionów Górskich

Projekt Polsko-Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności Regionów Górskich został przygotowany w celu zaadaptowania do warunków polskich unikatowej w skali europejskiej inicjatywy Szwajcarskiego Regionu Energetycznego Goms jako pomysłu łączącego elementy ochrony środowiska, oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju regionów górskich, w szczególności w turystyce ekologicznej. 

W ramach projektu została przeprowadzona analiza wzorcowego rozwiązania i praktyki szwajcarskiej związanej z wybranymi przykładami konkretnych i praktycznych rozwiązań wspierających innowacje. Konkretne rozwiązania instytucjonalne zostały zidentyfikowane na podstawie badań źródłowych oraz oceny ich przydatności dla władz lokalnych. Możliwości praktycznego wykorzystania „dobrej praktyki” mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Za „dobrą praktykę” i punkt odniesienia dla polskich gmin górskich i podgórskich przyjęto innowacyjne, skuteczne i oryginalne rozwiązania instytucjonalne, które zostały zrealizowane w państwie o wysokiej innowacyjności. Stanowi ona praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszą określone, mierzalne, pozytywne rezultaty.

Analiza benchmarkingowa dobrych praktyk z Goms może dostarczyć władzom samorządowym i innym interesariuszom wiedzy, jak w sposób najbardziej efektywny i zrównoważony wykorzystać fundusze strukturalne i inne środki finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z instytucjonalnymi podstawami benchmarkingu i benchlearningu w zakresie turystyki ekologicznej i elektromobilności. Na podstawie zebranych danych została przeprowadzona wizyta benchlearningowa w trakcie której przedstawiciele organizacji i jednostek samorządu terytorialnego uczestniczący w projekcie zapoznali się na miejscu z rozwiązaniami szwajcarskimi.

Wybrane doświadczenia  regionu Goms  prezentowane  w ramach wizyty benchlerningowej obejmowały m.in.

 • planowanie i przygotowanie projektów
 • tworzenie koncepcji i sukcesu w promocji pierwszego w Alpach Energetycznego Regionu Goms
 • tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju energetycznego do 2030 w regionie Goms
 • tworzenie i realizacja projektu elektromobilności samochodów w regionie Goms.

W ramach projektu trwają prace dotyczące wypracowanie planu replikacji oraz demonstracja użyteczności technologii. W tym zakresie wsparto przygotowanie pilotażowego projektu rozwijającego rozwiązania poznane w Szwajcarii w zakresie promocji kuchni regionalnej w Czorsztynie.

W maju 2014 jest przygotowywane Międzynarodowe Seminarium służącego prezentacji najlepszych wzorów turystyki ekologicznej realizowanej w Szwajcarii

Na podstawie doświadczeń realizacji projektu jest planowane przygotowanie i prezentacja wystawy przedstawiającej działania na rzecz ekologicznej turystyki w regionie Goms w Krakowie oraz wybranych gminach górskich

Rozwój elektronicznej platformy benchlearningowej prezentującej m.in. dobre praktyki innowacyjnych rozwiązań służacych trwałemu wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności w zakresie Turystyki ekologicznej gmin górskich

Uczestnictwo w projekcie umożliwa nie tylko skorzystanie z dorobku szwajcarskiego  możliwości prezentacji dorobku polskich gmin górskich w zakresie rozwiązań ekologicznych podczas międzynarodowego seminarium w Bukowinie Tatrzańskiej oraz zaproponowania propozycji usprawnień opartych na rozwiązaniach szwajcarskich mogących stać się przedmiotem dofinansowania w przyszłych /podobnych projektach

Strona projektu: elektromobilnosc.pl

Logo RODM

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie powstał 1 marca 2013 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej”. Organizacją prowadzącą RODM jest Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - pozarządowa organizacja samorządu terytorialnego, zrzeszająca w regionalnych związkach i stowarzyszeniach gminy, powiaty oraz instytucje wspierające samorządność.

Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi jest głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, które funkcjonują w 17 miastach Polski.

Ośrodki odpowiedzialne są za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.W bieżącym roku realizowane działania w głównej mierze nawiązywać będą tematycznie do 10. rocznicy członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. W regionie nie zabraknie też inicjatyw odnoszących się do:

 • doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn.:
  - 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.,
  - 15 lat członkostwa Polski w NATO;
 • rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z państwami:
  - Grupy Wyszehradzkiej,
  - regionu Morza Bałtyckiego,
  - Partnerstwa Wschodniego,
  - Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  - Indiami, w kontekście 60-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,
  - Rosją, w związku Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015 r.;
 • istotnych i aktualnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju, w tym:
  - procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej,
  - polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii;
 • wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej - dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty dyplomacji ekonomicznej).

Strona projektu: www.rodm-krakow.pl

Forum Współpracy Międzynarodowej

Forum Współpracy Międzynarodowej

Forum Współpracy Międzynarodowej to wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli uczestnikom zdobyć informacje o istniejących formach wsparcia współpracy międzynarodowej oraz zainicjować dyskusję na temat współpracy zagranicznej samorządów i organizacji pozarządowych.

Na Forum złożą się:

 • Targi Współpracy Międzynarodowej, gdzie 20 wystawców zaprezentuje programy wsparcia współpracy międzynarodowej (kultura, współpraca gospodarcza, rozwój naukowy, wymiany mieszkańców itd.)
 • spotkania informacyjne poświęcone poszczególnym programom, umożliwiające poznanie zmian w regulaminach programów po przyjęciu nowej perspektywy budżetowej UE oraz odbycie konsultacji,
 • debaty eksperckie na temat współpracy międzynarodowej samorządów i priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

Forum Współpracy Międzynarodowej skierowane jest do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, studentów i nauczycieli. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

17 października, Stara Zajezdnia (ul. św. Wawrzyńca 12), Kraków

Archiwum zrealizowanych projektów 

PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura